No-Dachi

Category:
weapon (melee)
Description:

605433

This No-Dachi was given to Yakamo as a wedding dowry from Rhan Setsuna’s family when they got married.

Bio:

No-Dachi

Calin Tales Katoshi_Yakamo